Przydatne informacje

Do czego może służyć fotomapa i dtm?
Zdjęcia lotnicze wykonywane z samolotu lub drona można wykorzystać w wielu dziedzinach. Zdjęcia wykonujemy w zależności od potrzeb w rozdzielczości od 1 cm/piksel przez 5-10cm/piksel do kilkudziesięciu centymetrów/piksel. Zdjęcia lotnicze wykonuje się z pewnym pokryciem zarówno w szeregu wzdłuż osi lotu, jak i między szeregami. W rezultacie każdy punkt terenowy jest odfotografowany na kilku zdjęciach. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie dokonujemy zestrojenia pojedyńczych zdjęć w spójny obszar. Rezultatem obróbki zdjęć są między innymi: ciągły obraz terenu oraz jego model przestrzenny. Każdy punkt ma określone 3 współrzędne o dokładności zależnej od zastosowanej metody przekształcenia tych zdjęć. Dane te wykorzystać można do wykonania:
- Ortofotomapy - wiernego, obiektywnego obrazu terenu ,
- inwentaryzacji architektonicznej budowli, zieleni ( z określeniem wysokości drzew)
- modelu przestrzennego terenu DTM (DEM) - inwentaryzacje kopalni odkrywkowych, pomiary mas ziemnych, składów opału itp
- inwentaryzacje postępu prac budowlanych,
- zdjęcia do zastosowań artystycznych i innych

Jak dokonać podziału działki?

Podział działki (nieruchomości) odbywa się w oparciu o różne przepisy prawne. Najczęstszym przypadkiem jest wydzielenie z większej nieruchomości działki przeznaczonej na cele budowlane.

Aby dokonać takiego podziału należy upewnić się, że podział taki nie jest sprzeczny z ustaleniami planu zagospodarowania terenu, który prowadzony jest przez gminę. W tym celu sporządza się wstępny projekt podziału działki zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściciela. Wstępny projekt podziału łącznie z wnioskiem właściciela o wydanie postanowienia o podziale składa się w urzędzie gminy. W przypadku braku przeciwwskazań co do zamierzonego podziału gmina wydaje postanowienie o podziale, które jest niejako promesą zgody na podział. Na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale geodeta może przystąpić do rozpoczęcia właściwej procedury podziałowej. W tym celu składa do właściwego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK) zgłoszenie pracy geodezyjnej. PODGiK przygotowuje dane wyjściowe pozwalające na obliczenie lub określające granice nieruchomości dzielonej, dane dotyczące powierzchni działki, jej klasoużytków gruntowych oraz dane dotyczące właściciela działki zapisane w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. PODGiK przekazuje także dane dotyczące osnowy geodezyjnej.

Następnie geodeta analizuje otrzymane dokumenty, dokonuje niezbędnych obliczeń geodezyjnych, dokonuje inwentaryzacji stanu istniejącego na gruncie (pomiaru w terenie) i przygotowuje protokół graniczny przebiegu granic nieruchomości. W następnej kolejności ustala termin spotkania na gruncie i zawiadamia wszystkie strony postępowania (sąsiadów) o czasie i miejscu ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Bazując na danych terenowych i archiwalnych geodeta wskazuje granice dzielonej nieruchomości w terenie. Uczestnicy okazania wnoszą swoje uwagi i składają podpis pod protokołem granicznym.

W następnej kolejności geodeta opracowuje mapę podziału nieruchomości a zgromadzone w trakcie postępowania materiały w formie opertu technicznego przekazuje do PODGiK, gdzie podlegają kontroli i przyjęciu do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Mapa podziału z klauzulą przyjęcia do Zasobu jest końcowym efektem prac geodety. Mapę tą ze stosownym wnioskiem właściciel nieruchomości składa do urzędu celem wydania decyzji o podziale.

Mapa podziału nieruchomości i prawomocna decyzja o podziale jest podstawą do działań związanych z przeniesieniem prawa własności lub rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.

Czym różni się Mapa do Celów Projektowych od kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów planistycznych?

Mapa do celów projektowych i mapa sytuacyjno- wysokościowa zawierają prawie taką samą treść. Różnica podstawowa tkwi w tym, że mapa do celów projektowych spełnia wymogi formalno-prawne i może służyć jako podstawa projektowania inżyniersko-architektonicznego. Mapa do celów projektowych jest aktualizowana i uzupełniana poprzez pomiar w terenie przez geodetę uprawnionego. Mapa sytuacyjno-wysokościowa jest kopią zasobu geodezyjnego pozostającego w dyspozycji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kto może dokonać wytyczenia budowli?

Wytyczenie budowli (budynku) wykonuje geodeta uprawniony na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę i związanej z nim dokumentacji architektoniczno- inżynierskiej. Aby wykonać poprawnie wytyczenie geodeta pobiera z PODGiK dane dotyczące osnowy geodezyjnej i danych dotyczących granic nieruchomości. Weryfikuje projekt architektoniczny pod względem poprawności usytuowania budynku na działce i oblicza miary do tyczenia. Następnie realizuje obliczone dane w terenie poprzez wyznaczenie (najczęściej) osi konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. Postępowanie kończy wpis do dziennika budowy.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Po zakończeniu inwestycji lub w trakcie jej trwania (w przypadku urządzeń podziemnych) geodeta dokonuje pomiaru stanu faktycznego budynku i urządzeń towarzyszących. Zgodnie z obowiązującym prawem inwestor ma obowiązek zgłoszenia urządzeń podziemnych do pomiaru inwentaryzacyjnego przed zasypaniem. Geodeta na postawie pomiarów terenowych wykonuje precyzyjne szkice lokalizacji obiektów, a zgromadzone w operacie technicznym dokumenty przekazuje do POGiK celem wprowadzenia nowych danych do zasobu geodezyjnego.