Dotychczas wykonaliśmy:

Obiekt: Nida

Mapa do celów projektowych w dolinie Nidy - 4000 ha

Podziały nieruchomości związane z projektowanymi obiektami

Zleceniodawca: Wody Polskie we współpracy z WTU Kraków

Obiekt: S19 Międzyrzec Podlaski

Mapa do celów projektowych, DTM, inwentaryzacja zieleni

630 ha

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Transprojekt Warszawa

Obiekt: S7 Strzegowo - Płońsk

Mapa do celów projektowych, DTM, podziały nieruchomości dla decyzji ZRID.

500 ha, 300 działek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Transprojekt Warszawa

Obiekt: Końskie - Sielpia

Mapa do celów projektowych terenów wokół wód stojących. Stawy w Końskich, zalew w Sielpi, mapa do projektu obiektu typu jaz, zapora -w miejscowości Małachów. Z uwagi na trudno dostępne, zabagnione tereny wokół zbiorników wykorzystanie dronów i samolotu znacznie skróciło czas wykonania prac. Wykonaliśmy także model przestrzenny obiektów. Rozdzielczość ortofotomapy 2 cm dron, 5 cm samolot.

Obiekt: Orto Końskie
Wykonanie ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu trasy przebiegu obwodnicy miejscowości końskie
ok. 7 km (5 km2). Piksel 6 cm.


Obiekt: S17 Ryki - Skrudki

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa, podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do decyzji ZRID.

2016-2017

1500 działek, 800 ha

GDDKiA Oddział Lublin, Transprojekt Warszawa


Obiekt S8 Radziejowice - Nadarzyn

Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S8. Wykonanie mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu. Ortofotomapa. Podziały nieruchomości. Inwentaryzacja zieleni.
1 700 000 zł
2013 r -2014 r.
1000 działek

GDDKiA Oddział Warszawa


Obiekt: S7 Chęciny - Jędrzejów.

Mapa do celów projektowych. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej, inwentaryzacja zieleni

2012 r - 2013 r.
1200 ha

Transprojekt Warszawa, GDDKiA Oddział Kielce


Obiekt: S8-S11 Kępno - Wieruszów

Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S8 - S11. Wykonanie mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu. Podziały nieruchomości. Przygotowanie dokumentacji do aktualizacji KW. Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja zieleni. (kontrakt w trakcie realizacji).
1 400 000 zł
2009 r -2010 r.
1000 działek
Transprojekt Warszawa, GDDKiA Oddział Poznań, Oddział Opole


Obiekt: S7 Obwodnica Kielc

Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej S7 na odcinku obwodnicy m. Kielce.
400 000zł
2007r.
500 działek
WBP Zabrze, Biuro Usług Geodezyjnych Geodeta

Obiekt: DK 74

Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie budowy drogi krajowej. Wykonanie mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu. Podział nieruchomości i wykonanie mapy projektu podziału dla ok. 350 działek w celu realizacji inwestycji drogi krajowej nr 74. Teren Gmina Masłów, Gmina Górno, Miasto Kielce.
185 000zł
2005r
350 działek
Transprojekt Warszawa

Obiekt: DK73

Wykonanie mapy do celów projektowych wraz numerycznym modelem terenu. Podziały nieruchomości i wykonanie mapy projektu podziału dla ok. 100 działek w celu realizacji inwestycji drogi krajowej nr 73 - Gmina Masłów Obręb Dąbrowa, Miasto Kielce.
62000zł
2004-2005r.
ok.100 działek
Transprojekt Gdańsk, Biuro Usług Geodezyjnych Geodeta

Obiekt: Założenie ewidencji budynków i lokali obrębu 11

 Skarżysko-Kamienna. Sporządzenie arkuszy spisowych, badanie ksiąg wieczystych , wpisanie budynków do systemu Ewopis, założenie rejestru budynków, założenie rejestru lokali, sporządzenie mapy ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenie rejestru budynków. Obręb 11, Skarżysko-Kamienna.
41 000 zł
2002r
200ha
Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna

Obiekt:Gmina Skalbmierz

Modernizacja mapy ewidencji gruntów w systemie hybrydowym. Wykonanie rastrów map ewidencyjnych, wykonanie pomiarów terenowych zidentyfikowanych punktów granicznych i kalibracja rastrów w oparciu o dane polowe i istniejące współrzędne punktów. Założenie warstwy numerów działek, wprowadzenie do bazy graficznej operatów jednostkowych z podziału działek, sporządzenie porównań numeracji działek. Obszar opracowania jedna gmina.
Gmina Skalbmierz.
60 000 zł
2001 r
Starostwo Kazimierza Wielka

Obiekt: Obręb Motkowice

Modernizacja ewidencji gruntów w systemie Ewmapa. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Pomiar uzupełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
Obręb Motkowice
65 000 zł
1999 r
900 ha
Starostwo Powiatowe Jędrzejów

Obiekt: Kaniów

Modernizacja ewidencji gruntów obrębów wiejskich w systemie Ewmapa.Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Pomiar uzupełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
Kaniów
20 000 zł
1998r.
500 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obiekt: Obręb Belno

Modernizacja ewidencji gruntów obrębów wiejskich w systemie Ewmapa. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Pomiar uzypełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
15 000 zł
1998r.
600 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obiekt: Obręb Rykoszyn

Modernizacja ewidencji gruntów obrębów wiejskich w systemie Ewmapa. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiar uzupełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
25 000 zł
1998r.
800 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obiekt: Kilka obrębów m. Ostrowiec

Założenie ewidencji gruntów miasta Ostrowiec w systemie Ewmapa. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Pomiar uzypełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
70 000 zł
1997r
1500 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obiekt: miasto Chmielnik

Założenie ewidencji gruntów miasta Chmielnik w systemie Ewmapa. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Pomiar uzypełniający i kontrolny budynków. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną. Podział i przygotowanie arkuszy mapy do plotowania z uwzględnieniem kolorów.
35 000 zł
1997r.
500 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach

Obiekt: Kielce obręb 010 oraz 019

Założenie ewidencji gruntów miasta w systemie Geo-info. Pomiar bezpośredni na gruncie stanu istniejącego i porównanie go ze stanem ewidencji gruntów. Przeniesienie danych w systemie klasycznym do postaci numerycznej, analiza osnowy pomiarowej ewidencji gruntów, obliczenie współrzędnych punktów granicznych. Skanowanie i wektoryzacja mapy zasadniczej w sakli 1:500. Sporządzenie porównania powierzchni działek i wykazu zmian gruntowych dla działek przekraczających tolerancję dopuszczalną.
50 000 zł
1995-1996r
180 ha
440 ha
Urząd Wojewódzki w Kielcach